Aktivna požarna zaščita

Kaj je aktivna požarna zaščita?

Aktivna požarna zaščita (APZ), ki je sestavni del protipožarne zaščite deluje samodejno, kot rečeno AKTIVNO. Med aktivno požarno zaščito sodijo: sistemi za javljanje požara, naprave za protipožarno hlajenje, sistemi za nadzor dima, gasilni sistemi, ventilske postaje, varnostna razsvetljava…

Vsi vgrajeni sistemi in naprave aktivne požarne zaščite morajo biti redno vzdrževani in vgrajeni v skladu z navodili proizvajalca sistema, da lahko zagotovijo nemoteno delovanje. Skrbeti je potrebno za redne preglede in preizkuse, kot so navedeni v pravilniku.

Kakšen je postopek pri požaru, kjer so vgrajeni protipožarnimi sistemi:

Če imamo vgrajen avtomatski signal, ki se sproži ob požaru ta potuje do centrale. Lahko pa imamo ročni javljanki – gumb, ki ga sproži človek. Ko dobi centrala signal ga obdela in sproži v naprej predvidene scenarije. Takrat se sproži alarm in nakaže začetek evakuacije. Potreben je zagon naprav za odvod dima – dimne lopute, če so te vgrajene. Sproži se zapiranje požarnih vrat in loput, s tem preprečimo širjenje požara po objektu. Zagotoviti moramo tudi varno evakuacijo ljudi, ter varen dostop gasilcem in reševalcem.

Postopek pri požaru, kjer nimamo vgrajenih protipožarnih sistemov:

V primeru požara v stavbi, kjer ni vgrajenih protipožarnih sistemov je potrebno takoj obvestiti gasilce jim podati čimbolj točne podatke o kraju požara, ogrožane osebe ter obvestiti, če so kje v bližini nevarne snovi. Če je možno storimo, kar je mogoče za preprečitev nadaljnjega širjenja požara. Lahko izklopimo vse električne naprave. Zapremo okna in vrata, da preprečimo širjenje požara in poiščemo varno mesto zunaj stavbe.

požar stavbe

Minister za obrambo je izdal PRAVILNIK o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.

S tem pravilnikom se določajo skupine vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, ki se nadzorujejo, obseg nadzora, zavezanci v postopku nadzora in evidenca zavezancev, pogoji, ki jih morata izpolnjevati izvajalec preizkusov vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in tehnični preglednik, postopek za pridobitev, prenehanje in odvzem pooblastila za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, postopek preizkusa vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, oblika, vsebina in postopek izdaje poročila o opravljenem preizkusu ter potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite.